GEFELICITEERT SCHUTTERIJ ST. JOHANNES EN ST. CLEMENS

juli 10th, 2016 Geen reacties »

schutterijCDA ONDERBANKEN FELICITEERT SCHUTTERIJ ST. JOHANNES EN ST. CLEMENS MET HET WINNEN VAN HET OUD LIMBURGS SCHUTTERSFEEST 2016. DAARMEE IS D’n UM VOOR MERKELBEEK.

Zorg over en voor verwarde mensen

juli 5th, 2016 Geen reacties »
DOOR MIA LAMERICHS

verwardemensenIn juni stond een uitgebreid artikel in de krant over de forse toename van verwarde mensen. Diverse groepen die zorg nodig hebben zoals mensen met dementie of verstandelijk gehandicapten blijken nu tussen wal en schip te raken. Het aantal meldingen over verwarde personen is met name in onze gemeente fors toegenomen. Tussen 2011 en 2015 is het aantal met 500% toegenomen: van 6 naar 36 meldingen in deze gemeente met nog geen 8.000 inwoners. Het CDA vindt deze ontwikkeling zeer verontrustend en heeft hiervoor aandacht gevraagd in de raadsvergadering van 23 juni j.l.

 

Onze zorgen over deze verwarde mensen worden vandaag, 5 juli, bevestigd. In een landelijk artikel staat dat geen enkele gemeente op dit moment een sluitende aanpak voor deze problematiek heeft. Het “Aanjaagteam Verwarde Personen” concludeert na onderzoek dat voorlopig nog onzeker blijft of mensen die in de war zijn en thuiswonen de noodzakelijke hulp op tijd krijgen. Deze bezorgdheid wordt gedeeld met o.a. huisartsen, Leger des Heils en politie.

CDA Onderbanken wenst iedereen een menswaardig leven en blijft het beleid over en voor verwarde personen intensief volgen zodat het aantal meldingen om te beginnen in onze gemeente afneemt.

 

TWEEDE KAMERLID RONNES OP WERKBEZOEK IN PARKSTAD LIMBURG

december 12th, 2015 Geen reacties »

van links naar recht: Johan de Niet, Marjo Vankan, Erik Ronnes en Peter Thomas.

van links naar recht: Johan de Niet, Marjo Vankan, Erik Ronnes en Peter Thomas.

DOOR MIA LAMERICHS

Vanmorgen was ik samen met andere CDA raads- en statenleden, wethouders en bestuurders van woningcorporaties aanwezig bij het werkbezoek van Tweede Kamerlid Erik Ronnes. Een van zijn vakgebieden is het woningbeleid. Hij kwam op uitnodiging van Wim Hazeu, voorzitter van het Regionaal Overleg Woningcorporaties in Parkstad Limburg. De bestuurscommissie Wonen en Herstructurering wees op de specifieke situatie van de woningmarkt in Parkstad/Zuid-Limburg wat betreft krimp en vergrijzing. Met name de leegstand van de particuliere woningen en het energiezuiniger en levensloopbestendiger maken van de bestaande woningen heeft veel aandacht maar krijgt niet altijd de middelen om dit aan te pakken. Ook werd gekeken naar de vraag door b.v. arbeidsimmigranten en statushouders die nog passende huisvesting aangeboden moet worden. Tenslotte volgde er een bezichtiging van de herstructurering in Kerkrade-West. Marjo Vankan wees ons namens woningcorporatie HEEMwonen op de sloop maar ook op geslaagde nieuwbouw- en renovatieprojecten in de Kirchroadsje wijk.werkbezoek Erik Ronnes woning

Erik Ronnes had in ieder geval genoeg stof om mee te nemen terug naar Den Haag.

 

Dat doet de lamp uit. Wilt u de lamp weer meer aan?

november 11th, 2015 Geen reacties »

straatlampAfgelopen vrijdag, 6 november 2015,  behandelde de raad van Onderbanken de begroting 2016 en de meerjarenbegroting 2017-2019. De begroting was sluitend. Pas na ontvangst van het raadsvoorstel werd bekend dat Onderbanken nog in 2015 een uitkering t.b.v.  € 925.000,– extra ontvangt uit het Escrowfonds.

» Lees meer: Dat doet de lamp uit. Wilt u de lamp weer meer aan?

Terug naar de christelijke waarden

november 8th, 2015 Geen reacties »

Eind vorige week kregen wij van de gemeente het bericht, dat in de voormalige
basisschool de Schatkist aan de Schoolstraat te Schinveld 7 statushouder
tijdelijk gehuisvest worden. In deze gemeente zijn n.l. geen opvanglocaties
beschikbaar voor grootschalige opvang van vluchtelingen.

Maar daarnaast is ook een beroep op gemeenten gedaan om statushouders op te vangen.
Vluchtelingen die een asielprocedure hebben doorlopen en in Nederland
mogen blijven, worden statushouders. Daarom wordt dit pand voor tijdelijke
opvang aangepast aan de regels van het Bouwbesluit (ventilatie, sanitaire
ruimte, gas, water, licht, enz.). Inclusief een aantal kleinere aanpassingen aan
het gebouw schat de gemeente € 15.000,– hiervoor te investeren. Deze kosten
komen weer terug. Het COA betaalt de gemeente n.l. een tegemoetkoming in
de kosten voor huur, onderhoud, inrichting, leegstandskosten en kosten die
verbonden zijn aan het functioneren van de ambtelijke organisatie.

De school is begonnen als Eligiusschool. St. Eligius was een Frankische heilige.
Hij was de beschermheilige van de smeden. Een smid werkt met vuur en water
(om te blussen). In de komende winter zorgen wij voor warmte (vuur) en
voedsel en water voor mensen die daar gebrek aan hadden.

Wat het CDA betreft is dit een win-win situatie.

De gemeente voldoet allereerst indirect aan de opgave tot opvang van
vluchtelingen door het huisvesten van statushouders. In het
asielzoekerscentrum komt hierdoor weer ruimte voor 7 vluchtelingen. Nu
heeft de gemeente sinds juli 2013 zelf de kosten voor onderhoud en beheer
incl. energiekosten van het monumentale schoolgebouw. De laatste twee jaren
verblijven er al tijdelijke bewoners. Vanaf januari 2016 zullen er 7
statushouders tijdelijk opgevangen worden. Deze opvang is kleinschalig en
bovendien op een plek waar bewoners al tijdelijk verbleven. St. Eligius zal
goedkeurend toekijken.

In de krant Limburger: “Niet één school voor drie dorpen”

juli 13th, 2015 Geen reacties »
We willen iedereen oproepen om te reageren naar aanleiding van dit artikel. 
Deel uw reactie met het CDA Onderbanken, we zijn benieuwd naar uw mening!
basisschool JaBiDoe 11 juli 2015-page-001

 

BRON: Limburg Dagblad editie Sittard B3 van zaterdag 11 juli 2015 – LINK (abonnement vereist)

Politiek Café

juli 13th, 2015 Geen reacties »

politiekcafeOp woensdag 8 juli j.l. heeft het CDA Onderbanken een eerste Politiek Café georganiseerd.

De burgers van Onderbanken werden met een brief in een envelop als bijlage in het wekelijkse blad “Onderbanken Journaal” op de hoogte gesteld van dit initiatief en vriendelijk uitgenodigd deel te nemen.
Voor dit eerste initiatief stonden twee thema’s centraal namelijk “De toekomst van Onderbanken, hoe blijft Onderbanken voor U attractief als woongemeenschap” en “Het onderwijsaanbod binnen de gemeente Onderbanken”.
Namens het CDA waren fractievoorzitter Jos Timmermans en raadslid Mia Lamerichs aanwezig. De discussie werd geleid door Rob Bindels, commissie lid namens het CDA.
De avond werd geopend door nog eens te benadrukken dat het CDA graag met de burgers in gesprek wilt gaan om te luisteren naar hun argumenten, ideeën, meningen en suggesties om deze dan mee terug te nemen naar het politieke platform.
Beide thema’s werden ingeleid door de raadsleden van het CDA. De mensen werden op deze manier geïnformeerd over het voorafgaande proces en de laatste stand van zaken. Vervolgens werden de burgers aan het woord gelaten.

fuseren
Tijdens het eerste thema werd gesproken over zelfstandig blijven, fuseren en samenwerken. Er werd ook gesproken over mogelijke voor- en of nadelen. De mensen gaven aan wat naar hun mening nu belangrijk was om hun leefgemeenschap attractief te houden. Hierin werden zowel realistische als emotionele standpunten kenbaar gemaakt. Wat de mensen vooral belangrijk vonden was niet, zoals misschien verwacht, bij welke gemeente men zou horen maar meer het service gehalte van deze gemeente naar de kernen toe. De gemeente moet bereikbaar zijn en zich bereikbaar maken naar de burgers toe. Natuurlijk werd ook het landelijke karakter van de kernen besproken en de uitkomst van het vorige (2012) referendum. Volgens de aanwezigen zou het geen probleem zijn indien de huidige vier kernen van Onderbanken gescheiden wegen zouden gaan. Samenwerking werd als noodzaak erkent alsook dat dit nog beter kon binnen de bestaande kernen bijvoorbeeld op het gebied van sport, cultuur en onderwijs.

 

Bij het tweede thema draaide het om het onderwijs in Onderbanken.
Gekeken werd naar huisvesting, leerlingenaantallen, schoolbesturen en lokale overheden en de behoeften van de burgers. In het begin werd met name gesproken over de huidige moeilijke situatie voor Jabeek en Bingelrade. Hierbij werd ook gesproken over de school buiten onze gemeente, Doenrade. Aangezien deze school in een gebied ligt grenzend aan Jabeek en Bingelrade, en ook nog eens met identieke problemen kampt was een van de aangedragen toekomst opties het samengaan van deze scholen. De gemeente Schinnen zou hier welwillend tegenover staan en willen meedenken. Naar aanleiding van deze informatie werd de rol van Gemeente Onderbanken, lees de huidige coalitie, door de burgers ter sprake gesteld. Er kwamen echter ook geluiden over de investeringskosten en de overlevingskansen van een nieuwe school ter sprake, nu maar ook in de toekomst. Waarom zou men niet eerst eens naar een nieuwe school van Bingelrade, Jabeek en Merkelbeek kijken? Deze scholen liggen immers in dezelfde gemeente en krijgen financiële ondersteuning vanuit dezelfde lokale overheid? Doenrade zou dan eventueel als vierde kunnen aansluiten. Volgens de aanwezige burgers is de kwaliteit van het onderwijs erg belangrijk. De kwaliteit samen met een moderne faciliteit trekt ouders en gezinnen aan alsook leerlingen van aangrenzende gemeenten. Nieuwbouw werd realistischer gevonden in plaats van de door de coalitie voorgestane renovatie (alleen indien nodig) van de bestaande school “de Spil”. Knelpunten zoals verkeer,ruimte en locatie werden ook aangehaald. De kosten van een nieuwe school zouden uiteindelijk een betere investering zijn in de leefbaarheid van de kernen, aldus de aanwezigen. Iedereen was het erover eens dat een school een katalysator is voor het gemeenschapsleven in de kernen.
De tijd dringt en de betrokken burgers geven aan dat ze tussen de wal en het schip belanden (lees gemeente en de schoolbesturen). Een burgerinitiatief werd als mogelijk te nemen actie genoemd.

Na ruim twee uur met elkaar in gesprek te zijn geweest kwam de avond tot een einde, al had de discussie nog langer kunnen duren. Het nut van het eerste Politiek Café was duidelijk geworden. Reden genoeg voor het CDA Onderbanken aan te geven dat dit initiatief voor herhaling vatbaar was.

De toekomst van Onderbanken door CDA Onderbanken

juli 12th, 2015 Geen reacties »
Online presentatie over de toekomst van de gemeente Onderbanken door CDA Onderbanken.

CDA ONDERBANKEN STEUNT WATERBELANG PARKSTAD

februari 27th, 2015 Geen reacties »

Waterbelang Parkstad no.8 (2)Op 18 maart a.s. is niet alleen de verkiezing voor de Provinciale Staten. Het is dan ook het moment voor u om een keuze te maken voor een afgevaardigde bij het Waterschap Roer en Overmaas. Het CDA steunt de lijsten van Waterbelang, in dit geval Waterbelang Parkstad.  Er staat een inwoner van onze gemeente op een verkiesbare plaats. Agrariër Huub Beckers uit Jabeek staat op Lijst 1, No.8.

Waterbelang Parkstad zet zich in voor het beschermen van de mensen tegen wateroverlast, het goed zuiveren van het afvalwater en het goed onderhouden van beken. Daarbij richt Waterbelang zich vooral op de betaalbaarheid voor de burgers van de taken van het waterschap.  Het waterbeheer moet goed geregeld zijn, zowel in het stedelijk gebied als ook op het platteland. De lijst Waterbelang Parkstad streeft naar een lage lastendruk voor de burger. Er zal verder gewerkt moeten worden aan het beheersen van de kosten. Duurzaamheid en goed beheer moeten in een juiste financiële verhouding tot elkaar staan.

 

 

MELD HET MONA

december 19th, 2014 Geen reacties »

Tweede Kamerlid Mona Keijzer bracht een bezoek aan Volendam en Krimpenerwaard op 10 november, de Dag van de Mantelzorg. Zij sprak daar met allerlei mensen die moeten volhouden onder steeds verslechterende gezondheidssituaties. Zo zijn er familieleden die soms binnen één familie meerdere personen hebben die zorg nodig hebben. Deze mantelzorgers gaven bij haar aan dat de onzekerheden over de veranderingen binnen de gezondheidszorg vreselijk zijn.

Rust, zekerheid en perspectief is wat het CDA wil bieden tijdens de heftige veranderingen die nu in de zorg plaatsvinden.

Het CDA heeft daarom het meldpunt over mantelzorg geopend. Men is nog op zoek naar de praktische verhalen van mantelzorgers (jong en oud). Het gaat vooral over de veranderingen die u concreet waarneemt door alle veranderingen in de zorg. Wil de gemeente dat u meer gaat doen of juist minder? Voelt u zich begrepen in het keukentafelgesprek of niet? Is er in de gemeente voldoende respijtzorg voorhanden? Hoe verloopt de samenwerking tussen u en de professionele zorg? Hoe gaat de wijkverpleegkundige met u om? Kunt u de zorg voor uw gehandicapte kind nog goed regelen?

U kunt uw verhaal vertellen op www.cda.nl/meldhetmona