Jos Timmermans nieuwe wethouder in Onderbanken

juli 8th, 2018 Geen reacties »

In de raadsvergadering van donderdag 5 juli 2018 is de heer Jos Timmermans
geïnstalleerd als wethouder. De heer Timmermans (CDA) volgt voormalig wethouder Rens Evers op, die de overstap maakte naar het wethouderschap in de gemeente Roermond.
Met de benoeming en installatie van de heer Timmermans, is het college van de gemeente Onderbanken compleet. De portefeuilleverdeling wordt later deze week bekend gemaakt.
Jos Timmermans is al geruime tijd politiek actief in de gemeente Onderbanken. Tot zijn installatie gisteren, was hij raadslid en fractievoorzitter voor het CDA
Onderbanken.

De situatie in Onderbanken na de val van de coalitie

juni 15th, 2018 Geen reacties »

Het CDA heeft als grootste partij in de raad van Onderbanken de opdracht gekregen te onderzoeken hoe het nu verder moet gedurende de resterende maanden tot januari 2019 als de gemeente Onderbanken opgaat in de nieuwe gemeente Beekdalen.

De fractievoorzitter, dhr. J. Timmermans, heeft een eerste ronde van gesprekken gehad met als doel het inventariseren van mogelijke combinaties tussen de partijen. Hierbij was het de voorkeur van het CDA om een raad brede coalitie als eerste optie te bespreken. Nadat de verschillende fracties hun voorkeur hadden uitgesproken werd duidelijk dat een raad brede coalitie geen optie zou zijn. Het CDA betreurt dit aangezien zij ervan overtuigd is dat alle fracties een gedeelde verantwoordelijkheid zouden moeten dragen om de gemeente Onderbanken in deze laatste fase constructief en veilig naar de nieuwe haven van Beekdaelen te brengen.

De fractie van het CDA is maandagavond j.l. bijeen geweest om de uitkomst van de eerste gespreksronde te bespreken en een verdere visie uit te werken. Na constructief overleg heeft de fractie besloten dat het CDA graag wil werken aan een zo breed mogelijk samenwerkingsverband. Volgens het CDA zou dit samenwerkingsverband in eerste instantie gevormd en gesteund moeten worden door de voormalige coalitie PRO en DO minimaal aangevuld met VVD en CDA. De Vernieuwingsgroep en D18 zijn uiteraard meer dan welkom aan te sluiten of kunnen overwegen het samenwerkingsverband op dossiers te steunen. Het beleid zou moeten zijn om de bestaande dossiers zoveel mogelijk af te handelen en hierbij als kader de bestaande begroting te gebruiken en een zo breed mogelijke steun vanuit de raad. Het CDA vindt dat het zich moet inzetten voor een goede overgang van Onderbanken naar Beekdaelen ook nu de oorspronkelijke coalitie niet meer bestaat.

Het CDA heeft de andere fracties over haar standpunt geïnformeerd en nodigt hen uit voor een tweede gespreksronde. Het CDA is ervan overtuigd dat de fracties gezamenlijk te werk moeten gaan in de komende periode.

Inzameling restafval

mei 15th, 2018 Geen reacties »

Vanaf 1 juli a.s. wordt de inzamelfrequentie van restafval naar 1x per 4 weken verlaagd.

De raad heeft hiermee ingestemd op voorwaarde dat dan in elke kern een ondergrondse voorziening gerealiseerd moet zijn.

Het CDA vindt dat restafval in elke kern weggebracht moet kunnen worden. Zo houden wij toch een schone leefomgeving!

Raadsvragen over toegang tot ondergrondse container restafval:

Geacht college,

In de vergadering van 26 oktober 2017 heeft onze Raad besloten dat de inzamelfrequentie van het restafval pas naar 1 keer per maand verlaagd mag worden nadat de ondergrondse voorzieningen in elke kern geplaatst zijn. Daarbij was ook een van de overwegingen dat de huishoudens in het bezit komen van een afvalpas om het ondergrondse systeem toegankelijk te hebben. In de bestuurlijke mededeling van 8 maart j.l. meldt u dat het plaatsen van de ondergrondse inzamelsystemen volgens planning verloopt en dat het restafval vanaf medio juli 2018 1 keer per 4 weken wordt ingezameld. De huishoudens zijn hierover geïnformeerd via Rd4. Bij brief d.d. 1 december 2017 ontvingen wij een nieuwe milieupas met de mededeling dat met deze pas ook toegang is bij de milieuparken in Maastricht en Valkenburg. Over de ondergrondse voorzieningen wordt nog geen melding gemaakt.

In de brief d.d. 21 april 2018 van Rd4 staat dat de inzamelfrequentie van restafval vanaf 1 juli naar1x per 4 weken verlaagd wordt en dat er een oplossing is voor huishoudens met luier- of medisch afval.

Vragen:

 1. Zijn op 1 juli dan de ondergrondse voorzieningen in alle kernen geplaatst?

 2. Zo ja, op welke plaatsen zijn die voorzieningen dan in de kernen Jabeek en Bingelrade?

 3. De communicatie over de milieupas van Rd4 is niet duidelijk. In de brief van 21 april j.l. wordt de suggestie gewekt dat aanvullend alleen gezinnen met luier- of medisch afval terecht kunnen bij een ondergrondse container. Een ondergrondse container kan ook een oplossing zijn voor alleenstaanden of kleine huishoudens; of om perioden te overbruggen dat vakantie net valt in een ophaaldatum.

Bent u het met ons eens dat de toegang tot de ondergrondse container tegen betaling voor ieder huishouden mogelijk moet zijn?

 1. Als u van mening bent dat de toegang tot ondergrondse containers beperkt moet worden, welke argumenten kunt u daarvoor aangeven?

Regiobijeenkomst Parkstad zaterdag 19 mei

mei 11th, 2018 Geen reacties »
Op zaterdag 19 mei zal er van 09.30 tot 11.30 weer een regiobijeenkomst in Parkstad Limburg plaatsvinden.
De locatie van deze bijeenkomst is de Beerkompanie te Heerlen (Pancratiusplein 46).
Bij de regiobijeenkomst zullen onder anderen Tweede Kamerlid Martijn van Helvert en gedeputeerde Ger Koopmans aanwezig zijn.

Oplevering historisch plein de Douve in Merkelbeek

januari 31st, 2018 Geen reacties »

Gisteren was in Merkelbeek, beter gezegd Douvergenhout, de oplevering van de reconstructie van het historische plein en de doorgaande weg Douve.

Marionette Smeets kreeg van wethouder Salden jeu-de-boules ballen geschonken. Gedeputeerde Erik Geurts sprak namens de provincie Limburg en kunstenaar Petrie Klinkhamers gaf uitleg over
het herinneringsbord. Een optreden van de Zeemplekkesj hoort uiteraard bij ieder feest in Merkelbek!”

Fijne feestdagen

december 17th, 2017 Geen reacties »

Word lid!

december 17th, 2017 Geen reacties »

Stap in en doe mee. Als lid kunt u meebeslissen over zaken die u direct aangaan. Het CDA wil een Nederland waarin mensen respectvol met elkaar omgaan en waar problemen worden aangepakt. Nu en in de toekomst. Want over 20 jaar moet ons land nog steeds een goede en veilige plek zijn om te wonen en te leven. Doet u met ons mee?

Als CDA-lid

 1. 1. Beslis je mee over de toekomst van je eigen gemeente en provincie, maar ook over de koers voor een beter Nederland

 2. 2. Kun je deelnemen aan congressen, lezingen, debatten en andere CDA-activiteiten in het land

 3. 3. Ontvang je vier keer per jaar het CDA-ledenblad; met nieuws, achtergronden, interviews en opinie

 4. 4. Kun je gebruikmaken van het uitgebreide opleidingsaanbod op het gebied van politiek, beleid en debat van ons eigen Steenkampinstituut

 5. 5. Heb je stemrecht op bijeenkomsten

  klik hier om lid te worden

Terugblik op begroting 2018

november 12th, 2017 Geen reacties »

De begrotingsvergadering is achter de rug. Het was een lange zit van 10 uur tot 21.30 uur. Het heeft voor de kleine kernen wel geloond.

De onderwijsvoorziening Bingelrade/Jabeek die voor ruim 5 ton in de begroting stond, is verhoogd tot 1 miljoen. Eerst kreeg dit amendement niet de meerderheid. Met name omdat die door wethouder Evers werd ontraden.

Na informeel overleg is op voorstel van het CDA amendement gewijzigd. Het kreeg unaniem steun op voorwaarde dat de kosten voor aanpassing van de infrastructuur rond de Spil in dit bedrag meegenomen is. Dit was dan ook de laatste kans om één school met kindvoorzieningen voor Bingelrade en Jabeek samen open te houden.

Het CDA heeft wel nog gevraagd basisschool St. Gertrudis Jabeek langer open te houden zodra blijkt dat op 1 augustus 2018 de Spil nog niet gereed is voor de huisvesting van minimaal 100 leerlingen en de peuters die op dit moment de peuterspeelzaal in het schoolgebouw in Jabeek bezoeken. Het is immers belangrijk dat deze leerlingen vanaf de samenvoeging ook samen gehuisvest worden. Alleen dan heeft die school voor Bingelrade en Jabeek samen kans van slagen.

Dan is er nog een uitdaging in Bingelrade en Jabeek. De ontmoetingscentra zijn belangrijk zijn voor de kwaliteit van ons verenigingsleven en leefbaarheid. In de BMV’s in Schinveld en Merkelbeek is de laatste jaren flink geïnvesteerd waardoor zij goed gefaciliteerd en duurzaam ontwikkeld zijn. Het CDA heeft nu voor de tweede keer voorgesteld om de ontmoetingscentra in Bingelrade en Jabeek ook energiezuiniger te maken en te verduurzamen. Vorig jaar kreeg dit amendement geen steun omdat wethouder Evers het ontraadde.

Het extra bedrag zou niet nodig zijn want “de gemeente was er al mee bezig”. Het laatste jaar is echter niks gebeurd terwijl de exploitatie van de ontmoetingscentra steeds moeilijk wordt. Er zijn aanmerkelijk minder commerciële activiteiten (zoals bruiloften of feesten) terwijl de ruimtes belangrijk blijven voor activiteiten op het gebied van cultuur, sport of jongeren- of ouderenwerk. Met b.v. het isoleren en leggen van zonnepanelen worden energiekosten bespaard en kunnen ook deze ontmoetingscentra de toekomst weer wat positiever tegemoet.

De gemeente hoort te zorgen voor een brede basisschool op loop- of fietsafstand en de ontmoetingscentra spelen een belangrijke rol in de kleine kernen. Wij krijgen niet altijd onze zin maar hebben met alle kracht geprobeerd in deze laatste begrotingsvergadering van Onderbanken het meest optimale voor de kleine kernen te bereiken!

Ministerraad akkoord met nieuwe gemeente Beekdaelen

september 9th, 2017 Geen reacties »

Ministers staan achter gemeente Beekdaelen. 1 Januari 2019 komt steeds dichterbij!

Ministerraad akkoord met nieuwe gemeente Beekdaelen – http://www.1limburg.nl/l/52822 #1Limburg

Ons Beekdaelen maken we Samen! 

september 7th, 2017 Geen reacties »
Kom naar de eerste dorpsbijeenkomst op vrijdag 15 september a.s. vanaf 19.30 u. in de Henkhof in Merkelbeek.
CDA-raadsleden Mia Lamerichs (Onderbanken) en Ton Kollee (Nuth) zorgen voor de aftrap.