Oplevering historisch plein de Douve in Merkelbeek

januari 31st, 2018 Geen reacties »

Gisteren was in Merkelbeek, beter gezegd Douvergenhout, de oplevering van de reconstructie van het historische plein en de doorgaande weg Douve.

Marionette Smeets kreeg van wethouder Salden jeu-de-boules ballen geschonken. Gedeputeerde Erik Geurts sprak namens de provincie Limburg en kunstenaar Petrie Klinkhamers gaf uitleg over
het herinneringsbord. Een optreden van de Zeemplekkesj hoort uiteraard bij ieder feest in Merkelbek!”

Fijne feestdagen

december 17th, 2017 Geen reacties »

Word lid!

december 17th, 2017 Geen reacties »

Stap in en doe mee. Als lid kunt u meebeslissen over zaken die u direct aangaan. Het CDA wil een Nederland waarin mensen respectvol met elkaar omgaan en waar problemen worden aangepakt. Nu en in de toekomst. Want over 20 jaar moet ons land nog steeds een goede en veilige plek zijn om te wonen en te leven. Doet u met ons mee?

Als CDA-lid

  1. 1. Beslis je mee over de toekomst van je eigen gemeente en provincie, maar ook over de koers voor een beter Nederland

  2. 2. Kun je deelnemen aan congressen, lezingen, debatten en andere CDA-activiteiten in het land

  3. 3. Ontvang je vier keer per jaar het CDA-ledenblad; met nieuws, achtergronden, interviews en opinie

  4. 4. Kun je gebruikmaken van het uitgebreide opleidingsaanbod op het gebied van politiek, beleid en debat van ons eigen Steenkampinstituut

  5. 5. Heb je stemrecht op bijeenkomsten

    klik hier om lid te worden

Terugblik op begroting 2018

november 12th, 2017 Geen reacties »

De begrotingsvergadering is achter de rug. Het was een lange zit van 10 uur tot 21.30 uur. Het heeft voor de kleine kernen wel geloond.

De onderwijsvoorziening Bingelrade/Jabeek die voor ruim 5 ton in de begroting stond, is verhoogd tot 1 miljoen. Eerst kreeg dit amendement niet de meerderheid. Met name omdat die door wethouder Evers werd ontraden.

Na informeel overleg is op voorstel van het CDA amendement gewijzigd. Het kreeg unaniem steun op voorwaarde dat de kosten voor aanpassing van de infrastructuur rond de Spil in dit bedrag meegenomen is. Dit was dan ook de laatste kans om één school met kindvoorzieningen voor Bingelrade en Jabeek samen open te houden.

Het CDA heeft wel nog gevraagd basisschool St. Gertrudis Jabeek langer open te houden zodra blijkt dat op 1 augustus 2018 de Spil nog niet gereed is voor de huisvesting van minimaal 100 leerlingen en de peuters die op dit moment de peuterspeelzaal in het schoolgebouw in Jabeek bezoeken. Het is immers belangrijk dat deze leerlingen vanaf de samenvoeging ook samen gehuisvest worden. Alleen dan heeft die school voor Bingelrade en Jabeek samen kans van slagen.

Dan is er nog een uitdaging in Bingelrade en Jabeek. De ontmoetingscentra zijn belangrijk zijn voor de kwaliteit van ons verenigingsleven en leefbaarheid. In de BMV’s in Schinveld en Merkelbeek is de laatste jaren flink geïnvesteerd waardoor zij goed gefaciliteerd en duurzaam ontwikkeld zijn. Het CDA heeft nu voor de tweede keer voorgesteld om de ontmoetingscentra in Bingelrade en Jabeek ook energiezuiniger te maken en te verduurzamen. Vorig jaar kreeg dit amendement geen steun omdat wethouder Evers het ontraadde.

Het extra bedrag zou niet nodig zijn want “de gemeente was er al mee bezig”. Het laatste jaar is echter niks gebeurd terwijl de exploitatie van de ontmoetingscentra steeds moeilijk wordt. Er zijn aanmerkelijk minder commerciële activiteiten (zoals bruiloften of feesten) terwijl de ruimtes belangrijk blijven voor activiteiten op het gebied van cultuur, sport of jongeren- of ouderenwerk. Met b.v. het isoleren en leggen van zonnepanelen worden energiekosten bespaard en kunnen ook deze ontmoetingscentra de toekomst weer wat positiever tegemoet.

De gemeente hoort te zorgen voor een brede basisschool op loop- of fietsafstand en de ontmoetingscentra spelen een belangrijke rol in de kleine kernen. Wij krijgen niet altijd onze zin maar hebben met alle kracht geprobeerd in deze laatste begrotingsvergadering van Onderbanken het meest optimale voor de kleine kernen te bereiken!

Ministerraad akkoord met nieuwe gemeente Beekdaelen

september 9th, 2017 Geen reacties »

Ministers staan achter gemeente Beekdaelen. 1 Januari 2019 komt steeds dichterbij!

Ministerraad akkoord met nieuwe gemeente Beekdaelen – http://www.1limburg.nl/l/52822 #1Limburg

Ons Beekdaelen maken we Samen! 

september 7th, 2017 Geen reacties »
Kom naar de eerste dorpsbijeenkomst op vrijdag 15 september a.s. vanaf 19.30 u. in de Henkhof in Merkelbeek.
CDA-raadsleden Mia Lamerichs (Onderbanken) en Ton Kollee (Nuth) zorgen voor de aftrap.

UMMER RAAK IN MERKELBEK

juli 2nd, 2017 Geen reacties »

Gisteravond was het raak bij Jos Timmermans.

Na afloop van het plechtige hoogmis ontving Jos de koninklijke onderscheiding tot Ridder in de orde van Oranje Nassau.

Zeer welverdiend. Zijn functies bij de schutterij St. Johannes&St. Clemens en het CDA hebben hieraan bijgedragen.

Wij feliciteren Jos en zijn stille kracht Karin van harte!

CDA met beide benen in de maatschappij

januari 11th, 2017 Geen reacties »

2016-08-20 17.30.58

Nieuwe school in Bingelrade

november 22nd, 2016 Geen reacties »

Door: Rob Bindels

 

 

Beste CDA vriendenonderwijs

Er is nogal een discussie gaande betreffende de nieuwe school voor het middengebied. Een discussie die meerdere standpunten laat zien waaronder een beslissing/standpunt vanuit de gemeente Schinnen en de school besturen.

Uiteindelijk is de VVD in Onderbanken met een motie gekomen waar alle partijen achter zijn gaan staan en waardoor het college wordt opgeroepen om te onderhandelen en onderzoek te doen naar alle mogelijkheden inclusief de optie school in Bingelrade. De actiegroep uit Bingelrade is zeer onder de indruk en bedankt de VVD voor de genomen actie. Men rekent zich al rijk en zelfs de regionale krant spreekt in eerste instantie al van een succes en mogelijk toch een school in Bingelrade.

 

Ik denk dat wij als CDA duidelijkheid in deze hele zaak moeten scheppen en de mensen niet langer met een kluitje het riet in moeten sturen. Laten we duidelijk zijn er is in principe niets aan de bestaande situatie veranderd. De direct betrokken partijen nemen nog altijd hun eigen standpunten in en dit betekent concreet dat het nog altijd het college Onderbanken is (PRO en DO) die dwarsligt in een mogelijke school (nieuwbouw!) in Bingelrade. De VVD wilt nu via een motie laten zien dat zij het voortouw neemt in een actie het College te sommeren een en ander nog eens te overdenken. ALLE partijen stemmen voor. Een interessante ontwikkeling waar ik mijn vraagtekens bij zet. Waarom stemmen PRO en DO nu wel in met een motie VVD terwijl hun beleid tot nu toe tegenovergesteld is geweest? Voelen zij een hete adem in de nek nu ze buitespel dreigen te staan? De schoolbesturen en de gemeente Schinnen hebben een sterk standpunt dat alleen is ontstaan door de instelling van het PRO en DO college. De VVD geeft via deze motie, naar mijn mening een lege motie, het beeld dat ze zich inzetten voor een nieuwe school in Bingelrade. Komt die er uiteindelijk wel dan hebben ze natuurlijk een goede zet gedaan, maar dat moet nog maar blijken. Het enige wat nu is bereikt is tijdelijk uitstel van executie. Schinnen en de schoolbesturen hebben reeds aangegeven dat ze voor het einde van het jaar een besluit willen hebben.

Basisschool Doenrade

Basisschool Doenrade

Het onderzoek wat de VVD in de motie vraagt is al lang gedaan en heeft geleid tot het huidige standpunt; een school in Doenrade te bouwen. Niks nieuws dus. De vraag in de motie had eigenlijk gewoon heel concreet en duidelijk gesteld moeten worden: Is het college bereid mee te werken aan een,oorspronkelijk door alle partijen muv College Onderbanken omarmde visie dat nieuwbouw in Bingelrade de beste oplossing zou zijn.

Het nu in de motie opgedraagde onderzoek is dus naar mijn mening al gedaan en voegt niets toe aan de situatie. Er hoeft maar één vraag beantwoord te worden. Als we als CDA nog een “cherry on the Pie”willen zijn in dit dossier, denk ik dat we dit duidelijk moeten gaan communiceren. CDA is altijd voor nieuwbouw in Bingelrade geweest en we willen niet dat het college de betrokkenen valse hoopt geeft.

900 Handtekening voor basisschool

november 11th, 2016 Geen reacties »
handtekeningen900 Handtekeningen zijn er door de Kerngroep Bingelrade opgehaald en vanmorgen aangeboden aan de raad.
Dit was reden voor de VVD om een motie samen te stellen waarin het college wordt opgedragen te komen tot een breed gedragen strategische invulling van de onderwijsopgave van de nieuwe fusiegemeente waarbij de nieuwbouw van een school in Bingelrade ook bekeken wordt. Deze motie werd unaniem aangenomen.
Het is al 5 over 12.  Maar dit besluit biedt in ieder geval nieuwe kansen voor behoud van een onderwijslocatie voor Jabeek en Bingelrade samen.