UMMER RAAK IN MERKELBEK

juli 2nd, 2017 Geen reacties »

Gisteravond was het raak bij Jos Timmermans.

Na afloop van het plechtige hoogmis ontving Jos de koninklijke onderscheiding tot Ridder in de orde van Oranje Nassau.

Zeer welverdiend. Zijn functies bij de schutterij St. Johannes&St. Clemens en het CDA hebben hieraan bijgedragen.

Wij feliciteren Jos en zijn stille kracht Karin van harte!

CDA met beide benen in de maatschappij

januari 11th, 2017 Geen reacties »

2016-08-20 17.30.58

Nieuwe school in Bingelrade

november 22nd, 2016 Geen reacties »

Door: Rob Bindels

 

 

Beste CDA vriendenonderwijs

Er is nogal een discussie gaande betreffende de nieuwe school voor het middengebied. Een discussie die meerdere standpunten laat zien waaronder een beslissing/standpunt vanuit de gemeente Schinnen en de school besturen.

Uiteindelijk is de VVD in Onderbanken met een motie gekomen waar alle partijen achter zijn gaan staan en waardoor het college wordt opgeroepen om te onderhandelen en onderzoek te doen naar alle mogelijkheden inclusief de optie school in Bingelrade. De actiegroep uit Bingelrade is zeer onder de indruk en bedankt de VVD voor de genomen actie. Men rekent zich al rijk en zelfs de regionale krant spreekt in eerste instantie al van een succes en mogelijk toch een school in Bingelrade.

 

Ik denk dat wij als CDA duidelijkheid in deze hele zaak moeten scheppen en de mensen niet langer met een kluitje het riet in moeten sturen. Laten we duidelijk zijn er is in principe niets aan de bestaande situatie veranderd. De direct betrokken partijen nemen nog altijd hun eigen standpunten in en dit betekent concreet dat het nog altijd het college Onderbanken is (PRO en DO) die dwarsligt in een mogelijke school (nieuwbouw!) in Bingelrade. De VVD wilt nu via een motie laten zien dat zij het voortouw neemt in een actie het College te sommeren een en ander nog eens te overdenken. ALLE partijen stemmen voor. Een interessante ontwikkeling waar ik mijn vraagtekens bij zet. Waarom stemmen PRO en DO nu wel in met een motie VVD terwijl hun beleid tot nu toe tegenovergesteld is geweest? Voelen zij een hete adem in de nek nu ze buitespel dreigen te staan? De schoolbesturen en de gemeente Schinnen hebben een sterk standpunt dat alleen is ontstaan door de instelling van het PRO en DO college. De VVD geeft via deze motie, naar mijn mening een lege motie, het beeld dat ze zich inzetten voor een nieuwe school in Bingelrade. Komt die er uiteindelijk wel dan hebben ze natuurlijk een goede zet gedaan, maar dat moet nog maar blijken. Het enige wat nu is bereikt is tijdelijk uitstel van executie. Schinnen en de schoolbesturen hebben reeds aangegeven dat ze voor het einde van het jaar een besluit willen hebben.

Basisschool Doenrade

Basisschool Doenrade

Het onderzoek wat de VVD in de motie vraagt is al lang gedaan en heeft geleid tot het huidige standpunt; een school in Doenrade te bouwen. Niks nieuws dus. De vraag in de motie had eigenlijk gewoon heel concreet en duidelijk gesteld moeten worden: Is het college bereid mee te werken aan een,oorspronkelijk door alle partijen muv College Onderbanken omarmde visie dat nieuwbouw in Bingelrade de beste oplossing zou zijn.

Het nu in de motie opgedraagde onderzoek is dus naar mijn mening al gedaan en voegt niets toe aan de situatie. Er hoeft maar één vraag beantwoord te worden. Als we als CDA nog een “cherry on the Pie”willen zijn in dit dossier, denk ik dat we dit duidelijk moeten gaan communiceren. CDA is altijd voor nieuwbouw in Bingelrade geweest en we willen niet dat het college de betrokkenen valse hoopt geeft.

900 Handtekening voor basisschool

november 11th, 2016 Geen reacties »
handtekeningen900 Handtekeningen zijn er door de Kerngroep Bingelrade opgehaald en vanmorgen aangeboden aan de raad.
Dit was reden voor de VVD om een motie samen te stellen waarin het college wordt opgedragen te komen tot een breed gedragen strategische invulling van de onderwijsopgave van de nieuwe fusiegemeente waarbij de nieuwbouw van een school in Bingelrade ook bekeken wordt. Deze motie werd unaniem aangenomen.
Het is al 5 over 12.  Maar dit besluit biedt in ieder geval nieuwe kansen voor behoud van een onderwijslocatie voor Jabeek en Bingelrade samen.

Een zwarte dag voor Bingelrade en Jabeek

november 10th, 2016 Geen reacties »

CDA Onderbanken wilde het onderwijs in de kleine kernen behouden door de bouw van een brede school voor Bingelrade en Jabeek samen.
Door het ontbreken van steun voor “Bingelbeek” zijn beide scholen nu opgegeven.
Dit is een zwarte dag voor Bingelrade en Jabeek!

briefonderwijsvoorziening

Brief aan ouders Bingelrade, Jabeek, Doenrade (PDF)

GEFELICITEERT SCHUTTERIJ ST. JOHANNES EN ST. CLEMENS

juli 10th, 2016 Geen reacties »

schutterijCDA ONDERBANKEN FELICITEERT SCHUTTERIJ ST. JOHANNES EN ST. CLEMENS MET HET WINNEN VAN HET OUD LIMBURGS SCHUTTERSFEEST 2016. DAARMEE IS D’n UM VOOR MERKELBEEK.

Zorg over en voor verwarde mensen

juli 5th, 2016 Geen reacties »
DOOR MIA LAMERICHS

verwardemensenIn juni stond een uitgebreid artikel in de krant over de forse toename van verwarde mensen. Diverse groepen die zorg nodig hebben zoals mensen met dementie of verstandelijk gehandicapten blijken nu tussen wal en schip te raken. Het aantal meldingen over verwarde personen is met name in onze gemeente fors toegenomen. Tussen 2011 en 2015 is het aantal met 500% toegenomen: van 6 naar 36 meldingen in deze gemeente met nog geen 8.000 inwoners. Het CDA vindt deze ontwikkeling zeer verontrustend en heeft hiervoor aandacht gevraagd in de raadsvergadering van 23 juni j.l.

 

Onze zorgen over deze verwarde mensen worden vandaag, 5 juli, bevestigd. In een landelijk artikel staat dat geen enkele gemeente op dit moment een sluitende aanpak voor deze problematiek heeft. Het “Aanjaagteam Verwarde Personen” concludeert na onderzoek dat voorlopig nog onzeker blijft of mensen die in de war zijn en thuiswonen de noodzakelijke hulp op tijd krijgen. Deze bezorgdheid wordt gedeeld met o.a. huisartsen, Leger des Heils en politie.

CDA Onderbanken wenst iedereen een menswaardig leven en blijft het beleid over en voor verwarde personen intensief volgen zodat het aantal meldingen om te beginnen in onze gemeente afneemt.

 

TWEEDE KAMERLID RONNES OP WERKBEZOEK IN PARKSTAD LIMBURG

december 12th, 2015 Geen reacties »

van links naar recht: Johan de Niet, Marjo Vankan, Erik Ronnes en Peter Thomas.

van links naar recht: Johan de Niet, Marjo Vankan, Erik Ronnes en Peter Thomas.

DOOR MIA LAMERICHS

Vanmorgen was ik samen met andere CDA raads- en statenleden, wethouders en bestuurders van woningcorporaties aanwezig bij het werkbezoek van Tweede Kamerlid Erik Ronnes. Een van zijn vakgebieden is het woningbeleid. Hij kwam op uitnodiging van Wim Hazeu, voorzitter van het Regionaal Overleg Woningcorporaties in Parkstad Limburg. De bestuurscommissie Wonen en Herstructurering wees op de specifieke situatie van de woningmarkt in Parkstad/Zuid-Limburg wat betreft krimp en vergrijzing. Met name de leegstand van de particuliere woningen en het energiezuiniger en levensloopbestendiger maken van de bestaande woningen heeft veel aandacht maar krijgt niet altijd de middelen om dit aan te pakken. Ook werd gekeken naar de vraag door b.v. arbeidsimmigranten en statushouders die nog passende huisvesting aangeboden moet worden. Tenslotte volgde er een bezichtiging van de herstructurering in Kerkrade-West. Marjo Vankan wees ons namens woningcorporatie HEEMwonen op de sloop maar ook op geslaagde nieuwbouw- en renovatieprojecten in de Kirchroadsje wijk.werkbezoek Erik Ronnes woning

Erik Ronnes had in ieder geval genoeg stof om mee te nemen terug naar Den Haag.

 

Dat doet de lamp uit. Wilt u de lamp weer meer aan?

november 11th, 2015 Geen reacties »

straatlampAfgelopen vrijdag, 6 november 2015,  behandelde de raad van Onderbanken de begroting 2016 en de meerjarenbegroting 2017-2019. De begroting was sluitend. Pas na ontvangst van het raadsvoorstel werd bekend dat Onderbanken nog in 2015 een uitkering t.b.v.  € 925.000,– extra ontvangt uit het Escrowfonds.

» Lees meer: Dat doet de lamp uit. Wilt u de lamp weer meer aan?

Terug naar de christelijke waarden

november 8th, 2015 Geen reacties »

Eind vorige week kregen wij van de gemeente het bericht, dat in de voormalige
basisschool de Schatkist aan de Schoolstraat te Schinveld 7 statushouder
tijdelijk gehuisvest worden. In deze gemeente zijn n.l. geen opvanglocaties
beschikbaar voor grootschalige opvang van vluchtelingen.

Maar daarnaast is ook een beroep op gemeenten gedaan om statushouders op te vangen.
Vluchtelingen die een asielprocedure hebben doorlopen en in Nederland
mogen blijven, worden statushouders. Daarom wordt dit pand voor tijdelijke
opvang aangepast aan de regels van het Bouwbesluit (ventilatie, sanitaire
ruimte, gas, water, licht, enz.). Inclusief een aantal kleinere aanpassingen aan
het gebouw schat de gemeente € 15.000,– hiervoor te investeren. Deze kosten
komen weer terug. Het COA betaalt de gemeente n.l. een tegemoetkoming in
de kosten voor huur, onderhoud, inrichting, leegstandskosten en kosten die
verbonden zijn aan het functioneren van de ambtelijke organisatie.

De school is begonnen als Eligiusschool. St. Eligius was een Frankische heilige.
Hij was de beschermheilige van de smeden. Een smid werkt met vuur en water
(om te blussen). In de komende winter zorgen wij voor warmte (vuur) en
voedsel en water voor mensen die daar gebrek aan hadden.

Wat het CDA betreft is dit een win-win situatie.

De gemeente voldoet allereerst indirect aan de opgave tot opvang van
vluchtelingen door het huisvesten van statushouders. In het
asielzoekerscentrum komt hierdoor weer ruimte voor 7 vluchtelingen. Nu
heeft de gemeente sinds juli 2013 zelf de kosten voor onderhoud en beheer
incl. energiekosten van het monumentale schoolgebouw. De laatste twee jaren
verblijven er al tijdelijke bewoners. Vanaf januari 2016 zullen er 7
statushouders tijdelijk opgevangen worden. Deze opvang is kleinschalig en
bovendien op een plek waar bewoners al tijdelijk verbleven. St. Eligius zal
goedkeurend toekijken.